Mapa do celów projektowych – specjalistyczna usługa geodezyjna

Mapa do celów projektowych – specjalistyczna usługa geodezyjna

Wykonanie stosownej inwentaryzacji geodezyjnej w terenie jest obowiązkiem prawie każdego podmiotu i osoby fizycznej decydującej się na rozpoczęcie jakichkolwiek znaczących prac budowlanych. Przy pracach remontowych i drobnych modyfikacjach budowlanych ponowne dokonywanie pomiarów przestrzennych działki nie jest konieczne. Jeśli jednak powstaje jakakolwiek nowa zabudowa, elementem integralnym całej dokumentacji projektowej jest specjalistyczna mapa geodezyjna.

Jej znaczenia nie sposób przecenić, albowiem nie ma daty ważności dla takiej raz sporządzonej mapy. Licencjonowani geodeci wykonują zgodnie ze sztuką pomiary najróżniejszych terenów – często bardzo nieregularnych, o dużych przewyższeniach. Z ich map natomiast później korzysta nie tylko inwestor, nadzór budowlany czy administracja udzielająca pozwolenia na budowę czy użytkowanie w oparciu właśnie o takie mapy geodezyjne.

Powaga i znaczenie dobrej mapy geodezyjnej

Przedstawiciele różnych branży, takich jak sanitarna czy elektryczna i wodociągowa, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac projektowych czy budowlanych we własnym zakresie, muszą uzyskać mapę z inwentaryzacją geodezyjną, która będzie dokładnie odzwierciedlała wszystkie punkty i wartości z terenu na taki dwuwymiarowy schemat. Wszelkie błędy pomiarowe i przesunięcia w takiej mapie mogą później kosztować bardzo wiele na placu budowy – konieczność zamówienia dodatkowych materiałów, wydłużenie jakiegoś etapu wykonawstwa czy najczęściej, konieczność wykonania poprawek w terenie.

W rzeczywistości jednak profesjonalna mapa geodezyjna do celów projektowych przygotowana przez geodetę Pana inż. Witolda Witkowskiego bardzo rzadko rozmija się ze stanem rzeczywistym. Współcześni geodeci mają już do pomocy o wiele bardziej nowoczesne urządzenia i aparaturę cyfrową, która niweluje jakiekolwiek błędy ludzkie. Dopiero przeniesienie tych pomiarów do programu kartograficznego może być obarczone błędem, ale geodeci uprawnieni przykładają wyjątkową wagę, do dokładnego i poprawnego wprowadzania danych.

Najczęściej specjalistyczne mapy geodezyjne do celów projektowych zamawia się i wykonuje w ramach:

  • inwestycji budowlanej (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)
  • inwentaryzacji przestrzennej (wykonywanie pomiarów np. gruntów rolnych czy lasów dla celów administracyjnych czy geograficznych)
  • przygotowania dokumentacji przetargowej dla zainteresowanych podmiotów walczących o prawo do wykonania jakiejś inwestycji budowlanej
  • inwestycji infrastrukturalnej – w szczególności, do opracowywania siatki drogowej i planowania konkretnych robót drogowych, włącznie z remontowaniem dróg już istniejących jak i wytyczaniem nowych tras szybkiego ruchu w terenie
  • uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli obowiązkowej działalności lokalnych gmin i miast, które rezerwują określone tereny miejskie (zewidencjonowane geodezyjnie działki) pod z góry określony rodzaj zabudowy czy inwestycji.

Z obowiązku przygotowania odpowiedniego zgłoszenia wraz z dokumentacją składającą się z omawianej mapy geodezyjnej, nie są zwolnieni także właściciele działek próbujących samodzielnie wybudować czy nadzorować budowę nieruchomości. Aby otrzymać zgodę na prowadzenie prac budowlanych w danym kształcie, najpierw trzeba przygotować mapę wraz z dokładnym opisem kolejnych etapów budowy.