Mapa

Geodeta mapa Poznań

Geodeta Poznań - mapaMapy geodezyjne sporządza się do określonych celów. Mogą to być np. mapy do celów projektowych, mapy inwentaryzacyjne lub przeznaczone do innych indywidualnych celów.

Zajmujemy się wykonywaniem map:

– w formie klasycznej czyli mapa analogowa w formie papierowej

– w formie numerycznej czyli mapa cyfrowa – ta opcja jest bardziej dokładna, szczegółowa, a także daje możliwość edycji i dodawania elementów wykonywanych przez architekta. Mapa cyfrowa jest także bardziej estetyczna i można ją wielokrotnie drukować.

 • Mapa do celów projektowych – jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją po zaktualizowaniu mapy zasadniczej chyba, że takowej mapy w ogóle nie ma, więc należy ją dopiero utworzyć dokonując pomiarów całego obszaru. Starając się o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć mapę do dokumentacji i projektu architektoniczno-budowlanego. Dopóki nie wprowadza się żadnych zmian na danym gruncie mapa jest cały czas aktualna i ważna.

Można wykorzystać kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej może do celów opiniodawczych jako załącznik do:

– wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

– zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających otrzymania pozwolenia na budowę

– wniosku o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

 • Mapy inwentaryzacyjne– są niezbędne przy zgłaszaniu domów do użytkowania. Mogą to być mapy inwentaryzacyjne budynków, elektryczne, dotyczące przyłączy gazowych oraz wodociągowe.

Prawo geodezyjne i kartograficzne w art.27 nakazuje inwestorom wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze dotyczące powstałych obiektów oraz tworzenie adekwatnej dokumentacji. Bardzo istotne jest, że pomiary geodezyjne powykonawcze dotyczące sieci podziemnego uzbrojenia całego obszaru, które znajdują się w wykopach otwartych muszą zostać dokonane jeszcze przed zakryciem wykopów. Jeśli dana inwestycja nie posiada przyłączy, urządzeń podziemnych inwestor może zgłosić do geodety z Poznania inwentaryzację po ukończeniu danych prac geodezyjnych. Zazwyczaj wymaga się jednak by zgłaszać inwentaryzacje powykonawcze po zakończeniu konkretnych etapów.

 • Kopia mapy zasadniczej – służy ona jako źródło informacji, gdyż jako mapa archiwalna nie zawsze zawiera wszystkie budynki i obiekty, które aktualnie znajdują się na danym obszarze. Taką kopię można uzyskać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Mapa podziałowa – wykonuje się ją w przypadku chęci rozgraniczenia nieruchomości na kilka mniejszych działek
 • Mapa do celów prawnych – wykorzystuje się ją do celów prawnych, najczęściej potrzebna jest do założenia księgi wieczystej
 • Mapy tematyczne, branżowe – są to mapy wykonywane w celu wyeksponowania zadanej treści. Przykłady takich map:

– mapy z uzbrojeniem terenu. Z zakresu geodezji GESUT można wyróżnić różne rodzaje sieci uzbrojenia terenu:

 • ciepłownicza
 • gazowa
 • naftowa
 • wodociągowa
 • benzynowa
 • telekomunikacyjna
 • niezidentyfikowana
 • elektroenergetyczna
 • kanalizacyjna
 • inne sieci

– mapy zakładów przemysłowych – dotyczą one terenów kultu religijnego, obiektów użyteczności publicznej, a także obiektów usługowych i handlowych z dokonaną inwentaryzacją pomieszczeń. Mapa może być w wariancie cyfrowym, co daje możliwość wykorzystania jej w aplikacjach branżowych.

Mapa stanu władania – zawiera ona wszelkie informacje o właścicielu danego obszaru takie jak sposób użytkowania czy też podstawa prawna nabycia. Można na nią nałożyć warstwę projektowanego obszaru inwestycji co daje pełny obraz i dokładne informacje o powierzchni danego terenu.

Mapa do zasiedzenia nieruchomości – wykorzystuje się ją w przypadku postępowania sądowego dotyczącego nabywania własności nieruchomości w wyniku zasiedzenia.

Sprawdź również jaką ofertę posiada biuro usług geodezyjnych z miasta Poznania.