Geodeta mapa Poznań

Geodeta Poznań - mapa

Mapy geodezyjne sporządza się do określonych celów. Mogą to być np. mapy do celów projektowych, mapy inwentaryzacyjne lub przeznaczone do innych indywidualnych celów.

Zajmujemy się wykonywaniem map:

– w formie klasycznej czyli mapa analogowa w formie papierowej

– w formie numerycznej czyli mapa cyfrowa – ta opcja jest bardziej dokładna, szczegółowa, a także daje możliwość edycji i dodawania elementów wykonywanych przez architekta. Mapa cyfrowa jest także bardziej estetyczna i można ją wielokrotnie drukować.

 • Mapa do celów projektowych – jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją po zaktualizowaniu mapy zasadniczej chyba, że takowej mapy w ogóle nie ma, więc należy ją dopiero utworzyć dokonując pomiarów całego obszaru. Starając się o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć mapę do dokumentacji i projektu architektoniczno-budowlanego. Dopóki nie wprowadza się żadnych zmian na danym gruncie mapa jest cały czas aktualna i ważna.

Można wykorzystać kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej może do celów opiniodawczych jako załącznik do:

– wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

– zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających otrzymania pozwolenia na budowę

– wniosku o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

 • Mapy inwentaryzacyjne– są niezbędne przy zgłaszaniu domów do użytkowania. Mogą to być mapy inwentaryzacyjne budynków, elektryczne, dotyczące przyłączy gazowych oraz wodociągowe.

Prawo geodezyjne i kartograficzne w art.27 nakazuje inwestorom wykonywanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych dotyczących powstałych obiektów oraz tworzenie adekwatnej dokumentacji. Bardzo istotne jest, że pomiary powykonawcze dotyczące sieci podziemnego uzbrojenia całego obszaru, które znajdują się w wykopach otwartych muszą zostać dokonane jeszcze przed zakryciem wykopów. Jeśli dana inwestycja nie posiada przyłączy podziemnych inwestor może zgłosić do geodety inwentaryzację po ukończeniu danych prac. Zazwyczaj wymaga się jednak by zgłaszać inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu konkretnych etapów.

 • Kopia mapy zasadniczej – służy ona jako źródło informacji, gdyż jako mapa archiwalna nie zawsze zawiera wszystkie budynki i obiekty, które aktualnie znajdują się na danym obszarze. Taką kopię można uzyskać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Mapa podziałowa – wykonuje się ją w przypadku chęci podzielenia jednej nieruchomości na kilka mniejszych działek
 • Mapa do celów prawnych – wykorzystuje się ją do celów prawnych, najczęściej potrzebna jest do założenia księgi wieczystej
 • Mapy tematyczne, branżowe – są to mapy wykonywane w celu wyeksponowania zadanej treści. Przykłady takich map:

– mapy z uzbrojeniem terenu. W zakresie GESUT można wyróżnić różne rodzaje sieci uzbrojenia terenu:

 • ciepłownicza
 • gazowa
 • naftowa
 • wodociągowa
 • benzynowa
 • telekomunikacyjna
 • niezidentyfikowana
 • elektroenergetyczna
 • kanalizacyjna
 • inne sieci

– mapy zakładów przemysłowych – dotyczą one terenów kultu religijnego, obiektów użyteczności publicznej, a także obiektów usługowych i handlowych z dokonaną inwentaryzacją pomieszczeń. Mapa może być w wariancie cyfrowym, co daje możliwość wykorzystania jej w aplikacjach branżowych.

Mapa stanu władania – zawiera ona wszelkie informacje o właścicielu danego obszaru takie jak sposób użytkowania czy też podstawa prawna nabycia. Można na nią nałożyć warstwę projektowanego obszaru inwestycji co daje pełny obraz i dokładne informacje o powierzchni danego terenu.

Mapa do zasiedzenia nieruchomości – wykorzystuje się ją w przypadku postępowania sądowego dotyczącego nabywania własności nieruchomości w wyniku zasiedzenia.

Najczęściej zadawane pytania do geodety odnośnie mapy – FAQ

W jakich przypadkach będę potrzebował mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest właściwie kopią mapy zasadniczej powiększoną o teren wokół inwestycji, który może wynosić minimalnie 30m. Dokument ten jest niezbędny, gdy chcemy zrealizować daną inwestycję oraz otrzymać pozwolenie na budowę. Podsumowując, jeżeli nie posiadamy kopii mapy zasadniczej nie zbudujemy żadnego obiektu.

Ile trwa opracowanie mapy do celów projektowych, podział działki, wznowienie granic?

Czas opracowania mapy do celów projektowych jest uzależniony od wielu czynników takich jak wielkość obiektu budowlanego oraz jego charakterystyki. Im bardziej skomplikowany układ, tym dłużej będzie to trwało. Średni czas oczekiwania na mapę do celów projektowych wynosi 2-4 tygodnie. Podobnie jest z podziałem działki, jest to uzależnione od wystąpienia ewentualnych komplikacji, proces ten średnio może trwać około 3 miesiące. Na wznowienie granic będziemy czekali średnio 3 tygodnie.

Jaki jest zakres opracowania mapy do celów projektowych dla budowy domu jednorodzinnego?

Zakres opracowania mapy do celów projektowych dla budowy domu jednorodzinnego będzie obejmował nie tylko samą działkę budowlaną, ale także drogę oraz chodniki. Umożliwi to przyłączenie do obiektu sieci kanalizacyjnej, wodociągowej czy ciepłowniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 4 =