Usługi geodety z Poznania

Usługi geodezyjne Poznań to kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji w budownictwie: pomiary do celów projektowych, podziały nieruchomości i inne usługi.

Jakie usługi świadczymy w budownictwie?

 • – numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej
 • – zakładanie osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji
 • – tyczenia osi konstrukcyjnych
 • – badania kontrolne konstrukcji w czasie realizacji obiektu
 • – inwentaryzacje podwykonawcze obiektów z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowanym
 • – pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z ich interpretacją
 • – obsługa inwestycji liniowych , dróg, obiektów mostowych i kubatorowych
 • – prowadzenie mapy dyżurnej w postaci numerycznej (AutoCAD, Geomap)

Usługi geodezyjne – obszar Wielkopolski:

 • Pomiary do wykonania projektów
  – siatki, rozrysy i mapy do wykonania planów projektowych,
  – plany sytuacyjno-wysokościowe przygotowane na papierze,
  – plany sytuacyjno-wysokościowe przygotowane i dostarczone w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
  – mapy aktualizacyjne,
  – mapa do celów projektowych.
 • Podziały nieruchomości;

– podziały działek
– rozgraniczenia działek
– podziały budynków

 • Wyznaczenie w terenie granic działek oraz obiektów budowlanych;
 • Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych
  – tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  – wyznaczanie reperu roboczego
  – wyznaczanie punktów głównych
  – inwentaryzacja powykonawcza budynku
  – inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
  – tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, kabla energetycznego, teletechnicznego
  – inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
  – tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
  – pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.
 • Rozgraniczenia i wznowienie granic nieruchomości;
 • Pomiar oraz obliczenia objętości mas ziemnych, brył nieregularnych

– składowisk kruszyw
– wykopy kopalni odkrywkowych
– sporządzanie bilansu mas ziemnych pod inwestycje (raporty, przekroje, szkice, operat)

 • Sporządzenie kartoteki budynku;

– pomiary powierzchni lokali
– pomiary lokali użytkowych pod wynajem (również normy międzynarodowe)
– sporządzanie dokumentacji do samodzielności lokali
– pomiary do celów podatkowych

 • Mapy stany prawnego oraz do postępowań sądowych (np. pod zasiedzenie);
 • Doradztwo techniczne w zakresie zagadnień geodezyjno-prawnych;

– połączenia działek w ramach jednej KW

– wykazy synchronizacyjne

– wyciągi ze zmian gruntownych

 • I inne nietypowe zagadnienia geodezyjne.

Galeria naszych usług

 

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Jaki jest koszt wykonania poszczególnych usług geodezyjnych?

Koszty usług geodezyjnych zwykle są podawane orientacyjnie, ponieważ w większości przypadków zależą od oczekiwań i sytuacji klienta. Z najbardziej popularnych usług można nadmienić podział działki, której koszt może sięgać około 2000 zł, odszukiwanie znaków granicznych około 400zł, aktualizacja mapy do celów projektowych (0.2ha) 800 zł czy inwentaryzacja budynku około 800 zł w zależności od przełączy.

Jaka jest różnica pomiędzy rozgraniczeniem, a wznowieniem granic?

Wznowienie granic jest procesem, który ma na celu odnalezienie i wznowienie istniejącej linii granicznej. Proces ten odbywa się przez przeglądanie dokumentów i odszukiwanie znaków granicznych w terenie. Rozgraniczenie natomiast to sytuacja, w której między dwoma osobami prawnymi nastał spór dotyczący przebiegu linii granicznej. Postępowanie rozgraniczenia ma na celu ustalenie granic danej nieruchomości.

Wytyczenie przyłączy według nowych przepisów – co się zmieniło w praktyce?

Według nowych przepisów geodeci nie muszą już na danym terenie wyznaczać przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych i telekomunikacyjnych pod warunkiem, że przyłącza te znajdują połączenie z siecią na tej samej działce lub do niej przyległej.

Do czego potrzebuję inwentaryzacji budynku?

Projekt techniczny budynku, który przedstawia jego rzeczywisty stan – czyli właśnie inwentaryzacja budynku jest niczym innym jak częścią projektu jego przebudowy. Jeśli więc masz w planach przebudować swój dom – taka inwentaryzacja musi zostać wykonana na podstawie rysunków architekta. Jest niezbędna do tego, aby stan techniczny budynku został właściwie oceniony.

Jak wygląda procedura podziałowa? Jakie czynności wykonuje geodeta?

Procedura podziałowa to proces wieloetapowy, a geodeta musi brać w nim udział już na początkowym etapie. To właśnie zadaniem geodety jest wytyczenie drogi dojazdowej do nieruchomości, jak również właśnie sam podział działki. Geodeta musi przypilnować, aby na rysunku wyraźnie zaznaczone były granice nieruchomości, wydzielanych działek i wszystkie szczegóły związane z ich powierzchnią.

Czym różni się znak graniczny od punktu osnowy?

Znak graniczny a punkt osnowy – to jedne z najbardziej mylonych pojęć w dziedzinie geodezji. Znak geodezyjny będący punktem osnowy musi być wykonany z trwałego materiału, tak samo jak znak graniczny. Jednak różnicą jest to, że ma inne zadanie – musi wyznaczyć położenie punktów osnowy geodezyjnej, podczas gdy znak graniczny może być traktowany jako trwały element zagospodarowania terenu.

Na jakich etapach budowy potrzebuję geodety?

Geodeta jest potrzebny niemal na każdym etapie budowy, a zwłaszcza na początkowym. Po prostu jest to fachowiec, który dba o to, by utrzymać realizację projektu zgodnie z budżetem i terminowo. Geodeci rozmieszczają elementy i komponenty projektu zgodnie z planami i dokumentami projektowymi. Każdy inwestor musi mieć świadomość, jak ważne jest właśnie to, by zapewnić dokładność konstrukcji i zgodność z dokumentami projektowymi.

W jaki sposób geodeta aktualizuje mapę zasadniczą?

Każdy geodeta jest zobowiązany do tego, by na bieżąco aktualizować mapę zasadniczą – jeśli jest on przydzielony do wykonania pomiarów sytuacyjnych w zakresie konkretnego, wyznaczonego terenu. Ważne jest więc zaznaczyć każdy element – na przykład dokonując pomiaru drzewa musi ten fakt w odpowiedni sposób nanieść na mapę zasadniczą zanim przekaże wynik swojej pracy do starostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 5 =