Usługi geodezyjne Poznań

Usługi geodezyjne Poznań to kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji w budownictwie: pomiary do celów projektowych, podziały nieruchomości i inne usługi.

Jakie usługi geodezyjne świadczymy w budownictwie?

 • – numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej
 • – zakładanie osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji
 • – tyczenia osi konstrukcyjnych
 • – badania kontrolne konstrukcji w czasie realizacji obiektu
 • – inwentaryzacje podwykonawcze obiektów z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowanym
 • – pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z ich interpretacją
 • – obsługa inwestycji liniowych , dróg, obiektów mostowych i kubatorowych
 • – prowadzenie mapy dyżurnej w postaci numerycznej (AutoCAD, Geomap)

Usługi geodezyjne Poznań i obszar Wielkopolski:

 • Pomiary do wykonania projektów
  – siatki, rozrysy i mapy do wykonania planów projektowych,
  – plany sytuacyjno-wysokościowe przygotowane na papierze,
  – plany sytuacyjno-wysokościowe przygotowane i dostarczone w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
  – mapy aktualizacyjne,
  – mapa do celów projektowych.
 • Podziały nieruchomości;

– podziały działek
– rozgraniczenia działek
– podziały budynków

 • Wyznaczenie w terenie granic działek oraz obiektów budowlanych;
 • Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych
  – tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  – wyznaczanie reperu roboczego
  – wyznaczanie punktów głównych
  – inwentaryzacja powykonawcza budynku
  – inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
  – tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, kabla energetycznego, teletechnicznego
  – inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
  – tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
  – pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.
 • Rozgraniczenia i wznowienie granic nieruchomości;
 • Pomiar oraz obliczenia objętości mas ziemnych, brył nieregularnych

– składowisk kruszyw
– wykopy kopalni odkrywkowych
– sporządzanie bilansu mas ziemnych pod inwestycje (raporty, przekroje, szkice, operat)

 • Sporządzenie kartoteki budynku;

– pomiary powierzchni lokali
– pomiary lokali użytkowych pod wynajem (również normy międzynarodowe)
– sporządzanie dokumentacji do samodzielności lokali
– pomiary do celów podatkowych

 • Mapy stany prawnego oraz do postępowań sądowych (np. pod zasiedzenie);
 • Doradztwo techniczne w zakresie zagadnień geodezyjno-prawnych;

– połączenia działek w ramach jednej KW

– wykazy synchronizacyjne

– wyciągi ze zmian gruntownych

 • I inne nietypowe zagadnienia geodezyjne.

Galeria usług geodezyjnych

Najczęściej zadawane pytania dotyczące usług geodezyjnych – FAQ

Jaki jest koszt wykonania poszczególnych usług geodezyjnych?

Koszty usług geodezyjnych zwykle są podawane orientacyjnie, ponieważ w większości przypadków zależą od oczekiwań i sytuacji klienta. Z najbardziej popularnych usług można nadmienić podział działki, której koszt może sięgać około 2000 zł, odszukiwanie znaków granicznych około 400zł, aktualizacja mapy do celów projektowych (0.2ha) 800 zł czy inwentaryzacja budynku około 800 zł w zależności od przełączy.

Jaka jest różnica pomiędzy rozgraniczeniem, a wznowieniem granic?

Wznowienie granic jest procesem, który ma na celu odnalezienie i wznowienie istniejącej linii granicznej. Proces ten odbywa się przez przeglądanie dokumentów i odszukiwanie znaków granicznych w terenie. Rozgraniczenie natomiast to sytuacja, w której między dwoma osobami prawnymi nastał spór dotyczący przebiegu linii granicznej. Postępowanie rozgraniczenia ma na celu ustalenie granic danej nieruchomości.

Wytyczenie przyłączy według nowych przepisów – co się zmieniło w praktyce?

Według nowych przepisów geodeci nie muszą już na danym terenie wyznaczać przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych i telekomunikacyjnych pod warunkiem, że przyłącza te znajdują połączenie z siecią na tej samej działce lub do niej przyległej.