Geodeta uprawniony Poznań – usługi geodezyjne

Geodeta Poznań - przyrządKompleksową ofertę “Geodeta Poznań” kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, projektantów, firm budowlanych. Wykonujemy wszelkiego rodzaju mapy, wytyczamy zaprojektowany obiekt wraz z późniejszym odbiorem, dokonujemy podziału lub rozgraniczenia nieruchomości, obsługujemy budowy.

Geodezja Poznań to działalność głównie w Wielkopolsce i w Poznaniu, ale w przypadku dużych zleceń jesteśmy gotowi pracować na terenie całego kraju. Przy każdej pracy objaśniamy klientom jakie są możliwości pracy, oraz doradzamy jaką opcję usługi wybrać. Potrafimy szybko i profesjonalnie zrealizować małe i duże zlecenia. Nasze doświadczenie pozwala oferować wszechstronne usługi w geodezji przy atrakcyjnych cenach.

W naszym stronie znajdziesz szeroki zakres prac geodezyjnych począwszy od map do celów projektowych, podziałów nieruchomości, tyczenia budynków, odszukania i wznowienia granic, poprzez pomiary inżynieryjne, skończywszy na obsłudze geodezyjnej budowy – tyczenia, pomiary inwentaryzacyjne, opracowania projektów, pomiarów kontrolnych oraz zakładaniu osnowy. Wykonujemy obsługę dużych inwestycji liniowych, a także mniejszych kubaturowych np. domki jednorodzinne, osiedla. Zajmujemy się mapami do celów prawnych i mapami inwentaryzacyjnymi. Obliczamy i mierzymy również masy ziemne pod kopalnie odkrywkowe, budowę dróg lub innych inwestycji. Podczas prac geodezyjnych Nasza firma wyspecjalizowała się w pomiarach suwnic. Posiadamy szeroką wiedzę na temat ich zastosowania, procesu montażu od podstaw.

Oferta geodety uprawnionego

O Nas

Naszym nadrzędnym celem jest skuteczna realizacja oczekiwań Klientów. Osiągnięcie jak najlepszych efektów z oferowanych usług wykonanych terminowo z gwarancją jak najlepszej jakości. Zebrane doświadczenie na rynku pozwala Nam na szybka wycenę praktycznie każdego zagadnienia oraz dostosowanie się do potrzeby klienta. Pracujemy wyłącznie na sprzęcie renomowanych firm, co znacznie podnosi jakość naszych usług.

Zlecenia realizuje geodeta uprawniony – Witold Witkowski. Mamy nadzieję, że będziemy mogli również Państwu pomóc w realizacji Waszych planów.

Poniżej zamieszczamy podstawowe pojęcia i definicje geodezyjne.

Geodeta i geodezja słownik – podstawowe pojęcia i definicje

 • Budowla to obiekt budowlany nie będący budynkiem lub jednocześnie obiektem małej architektury (np. budowle liniowe to przede wszystkim linie kolejowe, drogi, mosty czy sieci uzbrojenia terenu, a budowle kubaturowe to bunkry, silosy czy budowle ziemne).
 • Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach.
 • Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony wyłącznie do celów mieszkalnych. Składa się z pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, które razem są mieszkaniem. Oprócz mieszkań w budynku mogą znajdować się inne pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynki mieszkalne wg rodzaju dzielimy na: wielorodzinne (budynki zawierające więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków), jednorodzinne (wolno stojące, bliźniacze, szeregowe, atrialne, w tym budynki zawierające nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków) lub w zabudowie zagrodowej.
 • Budynek użyteczności publicznej to budynek służący celom adm. publ., wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, kultu religijnego, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów i inny budynek ogólnodostępny, przeznaczony do wykonania podobnych funkcji.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to urzędnicza decyzja administracyjna wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wydana na wniosek zainteresowanego. Określa ona w szczególności: rodzaj inwestycji, warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dla danego terenu plan został uchwalony, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczegółowych, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali, okres ważności decyzji.
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do celów prawnych to: mapy, rejestry, protokoły, szkice, wyrysy, odpisy, wypisy i inne dokumenty, które ze względu na treść i urzędowe klauzule umożliwiają dokonywanie czynności w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed notariuszem.
 • Droga publiczna to droga zaliczana na mocy ustawy o drogach publicznych (DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838) do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczegółowych.
 • Droga wewnętrzna to droga nie zaliczana do żadnej kategorii dróg publicznych.
 • Działka to najmniejszy obiekt powierzchniowy określony w dokumencie o ewidencyjnym podziale kraju, oznaczony numerem niepowtarzalnym w ramach obrębu ewidencyjnego (lub arkusza mapy). Stanowi ją ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.
 • Działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej wypełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
 • Ekspektatywa to prawo do określonego mienia, którego objęcie nastąpi w przyszłości.
 • Ewidencja gruntów to rejestr nieruchomości prowadzony przez organ rządowej administracji. Operat ewidencji gruntów prowadzony w ramach jednostki ewidencyjnej (gminy, dzielnicy) dla gruntów i budynków składa się z map, rejestrów i dokumentów, będących podstawą wpisu do ewidencji. Jest to systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
 • Granica to linia oddzielająca dwa obiekty powierzchniowe. Największą wagę przypisuje się granicom określającym zasięg własności, a więc granicom nieruchomości i działek. Granice mogą być oznakowane na całej linii w sposób trwały (mury, ściany, ogrodzenia) lub mniej trwały (miedze, bruzdy). Granice mogą być oznaczone znakami granicznymi w postaci słupków betonowych lub granitowych, pali drewnianych, rurek drenarskich lub metalowych, słupków lub pali z tworzyw sztucznych. W wielu przypadkach granica określona jest w sposób matematyczny, np. stanowi ją środek rzeki.
 • Kataster to urzędowy, aktualny system informacji o terenie, oparty na działkach ewidencyjnych gruntu, zawierający rejestr praw rzeczowych do gruntu. Obejmuje geometryczny opis działek w powiązaniu z innymi rejestrami, opisującymi charakter tych praw i ich wartość. Ewidencja gruntów i budynków rejestruje władającego nieruchomością, a kataster rejestruje właściciela nieruchomości i jej wartość.
 • Książka obiektu budowlanego to dokument prowadzony przez właściciela lub zarządcę dla każdego obiektu budowlanego, przeznaczony do odnotowywania przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie jego użytkowania.
 • Księga wieczysta to swoisty rejestr służący do ustalania stanu prawnego nieruchomości. W polskim systemie ksiąg wieczystych obowiązują następujące zasady: wpisu (polega na przyjęciu, że w pewnych przypadkach wpis do księgi wieczystej jest konieczną przesłanką nabycia, zmiany lub wygaśnięcia prawa rzeczowego na nieruchomości); rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (przewiduje, że w razie niezgodności między stanem nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną wg treści księgi nabył własność lub inne prawa rzeczowe, z tym jednak, iż nabywca musi działać w dobrej wierze, a dokonana czynność musi mieć charakter odpłatny); domniemań związanych z wpisem (chodzi o dwa domniemania prawne: że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz że prawo wykreślone z księgi wieczystej nie istnieje – są to domniemania usuwalne, a więc można je obalić dowodem przeciwnym); pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej nad niewpisanymi; skuteczności względem osób trzecich praw i roszczeń osobistych wpisanych do księgi wieczystej; formalnej jawności ksiąg wieczystych, (nikt nie może się zasłaniać nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o jakich uczyniono w niej wzmiankę). Księgi wieczyste urządza się dla wszystkich rodzajów nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych), a także dla spółdzielczych ograniczonych praw rzeczowych.
 • Mapa do celów opiniodawczych to kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub innej, uzupełniona w miarę potrzeb odpowiednimi elementami graficznymi i opisowymi, w zależności od celu, do którego jest wykonywana.
 • Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne, wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, przedstawiające granice nieruchomości (istniejące i ewentualnie projektowane), wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.
 • Mapa do celów projektowych to kopia aktualnej mapy zasadniczej, obejmująca również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m .
 • Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
 • Mienie to własność i inne prawa majątkowe zarówno rzeczowe, jak i zobowiązaniowe.
 • Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczegółowych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • Nieruchomość budynkowa to budynek wzniesiony na gruncie Skarbu Państwa, gminy bądź związku gmin przez użytkownika wieczystego i stanowiący oddzielną od gruntu własność.
 • Nieruchomość lokalowa to samodzielny lokal będący przedmiotem oddzielnej własności, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wpisany do księgi wieczystej (wpis konstytutywny).
 • Nieruchomość gruntowa to wyodrębniona część powierzchni ziemskiej wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Lokal mieszkalny lub użytkowy, w tym także garaż stanowiący część składową budynku, może stanowić odrębną nieruchomość.
 • Nieruchomość wspólna to grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 • Obiekt budowlany to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno- -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekt małej architektury.
 • Obiekt małej architektury to zwykle niewielki obiekt (np.: kapliczka, figura przydrożna, posąg, wodotrysk, piaskownica, huśtawka, śmietnik lub inny obiekt użytkowy) służący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku. Przy jego budowie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Geodezja Poznań – galeria

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz