Podział

Geodeta podział Poznań

Usługi geodezyjne podziałPodział nieruchomości to nic innego jak podzielenie całej nieruchomości i wydzieleniem z niej części co wykonuje się poprzez odłączenie z księgi wieczystej przynajmniej jednej działki i nadanie jej nowej, odrębnej księgi wieczystej. Umożliwia to zmianę właściciela i przeniesienie własności na nowego właściciela.

W zależności od kilku czynników czas podziału nieruchomości może być różni, ale zazwyczaj proces ten zajmuje około 3 miesiące. Przede wszystkim pod uwagę bierze się tu rodzaj nieruchomości, która ma zostać podzielona, gdyż istotne jest na przykład czy jest to działka rolna czy obszar, który podlega pod plan zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest także na ile działek ma zostać podzielona nieruchomość oraz stan prawny obszaru i jego wielkość. Potrzebna jest również pełna dokumentacja techniczna, która określa położenie znaków geograficznych.

  • Wstępny projekt podziału

Wstępny projekt podziału danego gruntu wykonuje się na podkładach mapowych. Takiego zadania można dokonać samodzielnie jednak o wiele korzystniej jest zlecić to profesjonalnemu geodecie. W projekcie muszą zostać zawarte wszystkie dane ewidencyjne i informacje graficzne w kontekście mających powstać działek.

  • Wydanie opinii na temat wstępnego projektu podziału działki

Opinia na temat wstępnego projektu podziału wydana może zostać przez prezydenta, wójta czy też burmistrza. Aby do tego doszło niezbędne jest złożenie wniosku zawierającego załączniki:

  • dokument, który określa tytuł prawny do nieruchomości – zazwyczaj chodzi o odpis z księgi wieczystej, a także wypis z rejestru gruntów oraz kopie mapy ewidencyjnej
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – konieczne jest to jedynie, gdy plan jasno nie stwierdza zasad na jakich dokonany ma być podział nieruchomości
  • wstępny projekt podziału nieruchomości, który wykonany musi być na kopii mapy zasadniczej – wymagane są przeważnie 3 sztuki

Postanowienie wydawane jako opinia o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego umożliwia odwołanie się do sądowego kolegium odwoławczego. Otrzymanie pozytywnej opinii jest podstawą do wykonania projektu podziału nieruchomości, a sporządzić może go jedynie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia geodezyjne. W sytuacjach, w których brakuje planu zagospodarowania, ale dana gmina zgłosiła chęć sporządzenia planu cały proces zostaje zawieszony na okres do 6 miesięcy, w którym to oczekuje się na uchwalenie planu.

  • Określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi.

Jeśli wstępny projekt podziału otrzymał pozytywną opinię geodeta może przejść do czynności mających na celu odszukanie punktów załamania granic danej działki. Ponadto dąży od także do precyzyjnego wyznaczenia powierzchni całej nieruchomości, która ma zostać podzielona.

  • Sporządzenie przez geodetę projektu podziału

Następnie wykonuje się finalny projekt podziału nieruchomości, który zawierać musi operat techniczny. Później należy wysłać te dokumenty do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gdzie zostają poddane kontroli, a następnie przyjęte do zasobu geodezyjnego. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji administracyjnej wprowadzane są zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.

  • Wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych (granic nowych działek)

Po wydaniu i uprawomocnieniu decyzji o podziale nieruchomości geodeta może przejść do wyznaczenia nowych granic wydzielonej działki. Jest to końcowy etap całego procesu. Geodeta przy właścicielach sąsiednich działek wyznacza nowe punkty graniczne i ich stabilizację. Sporządza się na tej podstawie odpowiedni protokół.

  • Przekazanie właścicielowi dokumentów

Właściciel wydzielonej nieruchomości musi dokonać odpowiednich zmian w jej księdze wieczystej. Może to zrobić na podstawie dokumentów, które otrzyma od zajmującego się sprawą geodety.

Najczęściej zadawane pytania do geodety dotyczące podziału – FAQ

Skąd uzyskam Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)?

W świetle polskiego prawa każdy może mieć wgląd z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby dostać takie dokumenty należy napisać i złożyć wniosek do urzędu miasta lub gminy oraz zapłacić obowiązkową opłatę. Na otrzymanie wypisu i wyrysu czeka się od 7 dni do miesiąca.

Do czego geodecie są potrzebne granice działki?

Granice działki geodecie są potrzebne w wielu zleceniach, które sam wykonuje. Nie da się podzielić jakiejś nieruchomości nie znając jej granic. Podobnie jest ze świadczoną usługą odszukiwania znaków czy punktów granicznych. Samo rysowanie wszelkich map nie obejdzie się bez dokumentu wyznaczającego granicę.

Ile czasu trwa wykonanie podziału nieruchomości (działki)?

Podział działki jest dosyć skomplikowanym procesem wymagającym dużego zaangażowania administracyjnego i wypełniania wielu dokumentów. Średnio proces podziału danej nieruchomości trwać może około 3 miesiące, jeżeli nie wystąpią żadne komplikacje. Wiadomym jest, że może się on w określonych przypadkach wydłużyć.

Ile kosztuje przekształcenie działki z rolnej na budowlaną?

Koszt przekształcenia działki rolnej na budowlaną może sięgać naprawdę dużych sum, ale też może być dość przyziemny. Zwykle cenę wylicza się na podstawie konkretnej ilości hektarów, które mają z produkcji rolnej na grunt – kwoty zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, a kończą nawet na kilkaset. Warto zapoznać się z tym tematem bliżej, jeśli interesuje Cię taki podział geodezyjny jako taki.

Co to podział geodezyjny?

Mówiąc o podziale geodezyjnym nieruchomości mamy na myśli podział ewidencyjny wiążący się ze zmianą struktury. Może dotyczyć pojedynczej parceli lub parcel, które wspólnie wchodzą w zakres danej nieruchomości. Ważne jest to, że poprzez takie działania wynikające z podziału geodezyjnego zostaje zmieniona numeracja działek ewidencyjnych. Jest też nowy przebieg linii granicznych, który również musi zostać uwzględniony.

Jak podzielić działkę bez planu zagospodarowania?

Jeśli pojawia się konieczność podzielenia działki, ale nie ma wcześniej sporządzonego planu zagospodarowania nadal istnieje możliwość podjęcia tego tematu. Jednak najważniejsze jest upewnienie się, że planowany podział działki pozostaje w zgodzie albo z decyzją dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, albo przepisami odrębnymi, które do tego faktu nawiązują.

Jaką minimalną działkę można wydzielić?

Jeśli chodzi o wydzielenie działek, które są wynikiem podziału nieruchomości o charakterze rolnym bądź leśnym – minimalna działka, jaka może powstać w wyniku tej procedury nie może być mniejsza niż 0,3 ha. Są jednak pewne wyjątki w regule np. mające związek z uregulowaniem rozgraniczenia między sąsiednimi działkami, czy powiększenie jednej z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 5 =