Mapa do projektu i pomiar istniejących znaków granicznych

Mapa do projektu i pomiar istniejących znaków granicznych

Aktualizacja mapy do celów projektowych zwykle obejmuje trzy widoczne graniczniki, jak również konieczne jest porównanie standardów, takich jak atrybuty i współrzędne. W dzisiejszym artykule zajmiemy się przypadkiem, kiedy wartość standardów odchyłki była wyższa niż dopuszczalna. Wszystkie brane pod uwagę współrzędne wzięto z pomiaru w bazie roboczej, sporządzono wykaz odnoszących się do punktów granicznych dla każdego z trzech punktów (standardów, o których mowa wyżej). Końcowy wynik pomiaru znaków granicznych został wykazany w bazie egib.

Wynikiem powyższych działań był po 37 dniach weryfikacji w cieszyńskim PODGiK protokół negatywny. Jego szczegóły zostają pokrótce przekazane poniżej.

Protokół negatywny – szczegóły sprawy

Sprawozdanie techniczne wykazało cały zakres dostępnych w zasobie materiałów, o jakich wykorzystaniu mowa. To one razem z wynikiem pomiaru są produktem dla zamawiającego, który w celach projektowych zostaje przekazany w postaci mapy.

Wykorzystane materiały to:

  • – osnowa geodezyjna
  • – hybrydowa mapa zasadnicza

Została przeprowadzona bardzo dokładna analiza materiałów w ramach omawianego sprawozdania. Na kanwie tego została dokonana ocena wykorzystania materiałów z zasobu przez wykonawcę. Wykazanie tych współrzędnych granicznych na podstawie pomiaru było możliwe tylko dzięki uprzednim analizom udostępnionych materiałów. Niezbędne było także zastosowanie przepisów odnoszących się do całości sprawozdania, z których to między innymi wynika fakt, iż przekazywanie w operacie technicznym pisemnego sprawozdania nie jest w żaden sposób obowiązkowe. Nie jest też sprecyzowana w ramach przepisów prawa sama metodologia prowadzania analizy materiałów z zasobów oraz to, iż konieczne byłoby porównanie miar czołowych. Wskazuje to jedno znacznie na fakt, iż w świetle prawa nie mogło dość do jakiegokolwiek naruszenia.

Co więcej, należy tutaj zauważyć, iż analiza jaka została przeprowadzona odnosiła się do pomierzonych znaków granicznych (w liczbie trzech) była znacznie szersza i bardziej szczegółowa, niż wiązałoby się to z porównaniem miar czołowych.

Na powyższe argumenty PODGik decyduje się po 18 dniach wydać decyzję o protokole negatywnym, o którym mowa była wyżej.

Powyższa sytuacja wynikła z zasad tworzenia mapy do projektu i pomiaru istniejących znaków granicznych

Daje to konkretne informacje na temat tego jak dokładnie ma to wyglądać i jak urzędy respektują przedłożone pomiary. Można tutaj przytoczyć jeszcze jedną sytuację. Jeden z obywateli wziąć się za wykonanie mapy do celów projektowych, a podczas tworzenia wychodzi na jaw fakt iż współrzędne pkt. granicznych pozyskanych z PODGiK nie są zgodne z tymi faktycznie odszukanymi w terenie i zmierzonymi GPS. Warto dodać nie zostały przesunięte czołówki i pasują ze szkicem z podziału. I tutaj powstaje wątpliwość co do tego, jak dokładnie można te wszystkie współrzędne poprawić, a punktom nadać odpowiednie atrybuty, tak aby wszystko było zgodne z faktami i prawem.

Można doszukiwać się różnych rozwiązań i interpretacji takiej sytuacji.

Granice zgodne z indywidualnymi pomiarami

W momencie, gdy zainteresowana osoba odnajduje znaki graniczne w terenie, zostają odpowiednio pomierzone to starosta bądź inny wyznaczony do tego zadania urząd może wykazać granice na podstawie właśnie tych pomiarów, zgodnie z §36 rozporządzeniem EgiB mówiącym o tym, że: „przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK sporządzonej (…) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących (…) znaków granicznych”

Specjaliści jednak zaznaczają tutaj, iż przy takim podejściu do pomiarów należy zachować szczególną ostrożność ze względu na fakt, iż mogło wcześniej dojść do różnych sytuacji zaburzających stan faktyczny pomiarów, np. gdy osoba niepowołana umyślnie bądź nieumyślnie przekopie graniczniki. Taki błąd może być związany z naprawdę nieprzyjemnymi konsekwencjami, dlatego zasadne wydaje się pozyskanie informacji na temat tego, czy wszystkie zainteresowane danymi pomiarami strony sprawy faktycznie akceptują taką mapę ze znakami granicznymi w tych konkretnych miejscach.

Należy także pamiętać, iż możliwość nadawania współrzędnych bezpośrednio z pomiaru nie powinna nieść ze sobą jakichkolwiek ujemnych – jeżeli mowa o takim przypadku z geodezyjnego punktu widzenia. Jeśli można byłoby mówić o jakimkolwiek błędzie to właśnie byłby on związany z kamieniem, jaki mógłby zostać przesunięty, aniżeli – co ważne – z dokumentacją poczynioną przez samego geodetę.

Opracowanie:

Geodeta Poznań – Mapy