Geodeta uprawniony Poznań – usługi geodezyjne w Poznaniu

Geodeta Poznań - przyrząd

Bogatą ofertę poznańskiego geodety kierujemy przede wszystkim do klientów indywidualnych, ale nasze usługi geodezyjne świadczymy również dużym firmom budowlanym oraz projektowym. W zakresie oferowanych przez nas usług znajduje się wykonywanie różnych rodzajów map, podziałów lub rozgraniczeń nieruchomości, a także wytyczanie zaprojektowanych obiektów wraz z ich odbiorem. Oferujemy także kompleksową obsługę budowy.

Geodezja Poznań dotyczy zarówno małych jak i dużych zleceń. Zazwyczaj działamy w Wielkopolsce i w Poznaniu, ale jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy także wykonać większe zlecenia w innych częściach Polski. Dzięki dużemu doświadczeniu nie tylko bardzo szybko i profesjonalnie wykonujemy różnorodne usługi geodezyjne, ale dodatkowo gwarantujemy także bardzo przystępne warunki finansowe. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego też służymy poradą i pomocą w zakresie doboru opcji czy działań.

W naszej ofercie znajduje się wiele usług, które zaliczają się prac geodezyjnych jak na przykład wyznaczanie granic nieruchomości i ich podział. Jako geodeta z Poznania sporządzam również mapy do celów projektowych, mapy inwentaryzacyjne i mapy do celów prawnych. Ponadto świadczę także bardziej zaawansowane usługi geodezyjne jak pomiary inżynieryjne oraz tyczenie budynków.Pracujemy zarówno przy dużych jak i mniejszych inwestycjach, takich jak budowa domów czy osiedli mieszkaniowych. Obsługujemy w sposób kompleksowy całe budowy, a w zakresie naszych prac znajduje się tyczenie, opracowywanie projektów, pomiary kontrolne czy też inżynieryjne oraz zakładanie osnowy. Oferujemy także współpracę przy pomiarach mas ziemnych pod budowę dróg, kopalni odkrywkowych i innych. Naszą specjalnością są pomiary suwnic, o których wiemy wszystko – od możliwości zastosowania po montaż.

Usługi geodezyjne uprawnionego geodety z Poznania:

Więcej o naszych usługach geodezyjnych z Poznania

Dzięki dużemu doświadczeniu nasza firma gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług geodezyjnych i ich najlepszą skuteczność. Korzystamy ze sprawdzonego sprzętu, a ponadto wykonujemy terminowo zlecenia. Bardzo szybko dokonujemy wyceny danego zlecenia, a co więcej – jesteśmy w stanie dopasować się do potrzeb klienta.

Wszystkie zlecenia wykonywane są przez doświadczoną osobę, którą jest geodeta uprawniony – Witold Witkowski. Będzie nam miło pomóc każdemu z Państwa w dążeniu do określonych celów.

Poniżej umieściliśmy najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z geodezją.

Geodeta, geodezja i usługi geodezyjne – podstawowe pojęcia i definicje

 • – Budowla oznacza obiekt, który nie stanowi budynku, przez co nie zalicza się do składu małej architektury. Przykładem mogą być silosy i budowle ziemne, które są budowlami kubaturowymi albo drogi, sieci uzbrojenia, a także linie kolejowe, które należą do budowli liniowych.
 • – Budynek jest to obiekt wydzielony z całego obszaru za pomocą fundamentów czy też ogrodzenia. Musi posiadać dach, a także być połączony z gruntem.
 • – Budynek mieszkalny jest budynkiem, który posiada wnętrza mieszkalne i pomocnicze tworzące wspólnie mieszkania. Taki obiekt przeznaczony jest do celów mieszkaniowych jednak mogą się w nim znajdować również wnętrza techniczne czy też pomieszczenia gospodarcze. Można wyróżnić kilka rodzajów budynków mieszkalnych, a są to na przykład budynki w zabudowie zagrodowej, jednorodzinne czyli takie, które posiadają mniej niż 4 mieszkania – bliźniaki, domy wolno stojące i szeregowe oraz wielorodzinne czyli bloki mieszkalne zawierające ponad 4 mieszkania.
 • – Budynek użyteczności publicznej czyli obiekt, który przeznaczony jest jako miejsce użyteczności administracyjnej i publicznej, ale także miejsce oświaty, kultury, opieki społecznej, gastronomii, służby zdrowia, handlu, nauki, kultu religijnego, wymiaru sprawiedliwości, a także obsługi pasażerów. Może to być dowolny budynek, który stanowi miejsce publiczne i spełnia określone funkcje.
 • – Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to postanowienie wydawane przez uprawniony urząd, a dokładniej decyzja, którą może wydać prezydent danego miasta, wójt gminy czy burmistrz. Zawiera ona takie informacje jak warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagania w zakresie ochrony interesów osób trzecich, rodzaj danej inwestycji, warunki obsługi infrastruktury technicznej, a także warunki, które wynikają z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w sytuacjach, gdy taki plan obowiązuje na danym terenie. Decyzja określa również linie, które rozgraniczają teren inwestycji i są wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, a także czas, w którym decyzja ta jest ważna.
 • – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do celów prawnych czyli rejestry, odpisy, szkice, mapy, wypisy i protokoły, a także wiele innych dokumentów, które zawierają urzędowe klauzule oraz odpowiednią treść co pozwala wykonywać wszelkie działania w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym, a także w sprawach notarialnych.
 • – Droga publiczna jest to jeden z rodzajów dróg, z której ma prawo korzystać każdy – określa to ustawa o drogach publicznych (DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838) – jednak użytkowanie musi być niesprzeczne z jej przeznaczeniem oraz wyjątkami, które jasno stwierdza ustawa oraz różne szczegółowe przepisy prawne.
 • – Droga wewnętrzna jest drogą, która nie zalicza się do żadnego rodzaju dróg publicznych
 • – Działka stanowi teren, który leży w granicach określonego obrębu i jest najmniejszym obszarem powierzchniowym, który zawarty jest w dokumentacji o ewidencyjnym podziale całego kraju. Obszar ten jest wydzielony z reszty dzięki liniom granicznym, a jego sytuacja prawna musi być jednorodna. Posiada numer indywidualny nadawany w zakresie obrębu ewidencyjnego albo arkusza mapy.
 • – Działka budowlana czyli inaczej działka gruntu, która posiada własne cechy geometryczne oraz wyposażona musi być w konkretne rozwiązania infrastruktury technicznej. Taka nieruchomość gruntowa mająca daną wielkość i posiadająca dostęp do drogi publicznej – spełnia wymagania dotyczące realizacji obiektów budowlanych, które to wynikają z konkretnych przepisów prawnych.
 • – Ekspektatywa jest prawem do danego mienia, które ma zostać nabyte w przyszłości.
 • – Ewidencja gruntów to dokładnie rejestr nieruchomości, który prowadzi każdy urząd administracyjny. Jednostka ewidencyjna tak jak dzielnica czy też gmina posiada swoją ewidencję gruntów i budynków, która zawiera rejestry, mapy i inne dokumenty pozwalające dokonywać wpisu do ewidencji. Na bieżąco aktualizuje się dane o budynkach, gruntach, lokalach oraz ludziach, którzy posiadają prawa do danych lokali, gruntów czy budynków.
 • – Granica jest linią, która oddziela od siebie dwa obszary powierzchniowe. Granice wyznacza się poprzez stosowanie stałych ścian, ogrodzeń czy murów, a także bruzd czy między, ale wykorzystuje się także znaki graniczne takie jak pale drewniane, słupki granitowe, betonowe lub z tworzyw sztucznych oraz rurki metalowe. Czasem linię granicy określa się matematycznie na przykład pośrodku rzeki. Najważniejsze są granice, które określają zasięg własności działek i nieruchomości.
 • – Kataster jest to system zawierający aktualne informacje o danym obszarze, który zalicza się do programów urzędowych. Obejmuje działki ewidencyjne gruntu i rejestr praw rzeczowych do konkretnych gruntów. Rejestr osób posiadających prawa do nieruchomości zawarty jest w ewidencji gruntów i budynków, podczas gdy kataster obejmuje rejestr właścicieli i wartość nieruchomości. Składa się na to opis działek geometryczny i pozostałe rejestry, które określają rodzaj praw i wartość.
 • – Książka obiektu budowlanego to rodzaj dokumentu, który posiada właściciel danego obiektu budowlanego. Zawiera wszystkie prowadzone kontrole stanu technicznego, a także listę remontów i badań czy też przebudowy, które przeprowadzane są w czasie użytkowania obiektu.
 • – Księga wieczysta stanowi rejestr, który określa stan prawny nieruchomości lokalowych, gruntowych oraz budynkowych, ale również spółdzielczych ograniczonych praw rzeczowych. Krajowym system ksiąg wieczystych opiera się na pewnych zasadach, a mianowicie: wpis, który często jest konieczny do nabycia, wygaśnięcia lub zmian w zakresie prawa rzeczowego do nieruchomości; ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo nad niewpisanymi; rękojmia wiary publicznej ksiąg określa, że wszelkie nieprawidłowości, które są zauważane pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym danej nieruchomości, a tym, który został określony w księdze wieczystej prowadzą do konieczności rozstrzygnięcia na rzecz osoby, która poprzez działania prawne wraz z osobą, która według treści księgi wieczystej jest uprawniona nabyła prawa rzeczowe lub własność – musi to być podparte dobrą wiarą i wiązać się z opłatą; formalna jawność ksiąg wieczystych oznacza, że nie ma możliwości posiadania braku wiedzy o wpisach w księdze wieczystej i wykorzystywania tego faktu; skuteczność wobec osób trzecich roszczeń oraz praw osobistych, które zostały wpisane do księgi; domniemania, które wiążą się z wpisem czyli to, że prawo jawne z księgi wpisane musi być według rzeczywistego stanu prawnego, a także fakt, iż prawo, które zostało wykreślone z księgi nie ma racji bytu – oba domniemania są usuwalne, dlatego możliwe jest obalenie ich przeciwnym dowodem.
 • – Mapa do celów opiniodawczych to kopia mapy ewidencyjnej, zasadniczej czy innego rodzaju, która posiada konkretne elementy opisowe, graficzne wynikające z potrzeb i przeznaczenia.
 • – Mapa do celów prawnych wykonana może być przez uprawnioną osobę, która posiada kwalifikacje do tworzenia działań w zakresie kartografii i geodezji. Jest to opracowanie kartograficzne, które zawiera konkretne informacje z ewidencji budynków i gruntów, a także ksiąg wieczystych, klauzule, podpisy i pieczęcie urzędowe oraz określa granice nieruchomości, które istnieją lub są projektowanie.
 • – Mapa do celów projektowych to kopia bieżącej mapy zasadniczej, która obejmuje także teren wokół inwestycji w pasie minimum 30 m.
 • – Mapa zasadnicza oznacza opracowanie kartograficzne wielkoskalowe, które określa bieżące dane o rozmieszczeniu w przestrzeni obiektów ogólnogeograficznych, a także sieci uzbrojenia zarówno w formie nadziemnej, naziemnej jak i podziemnej oraz elementów ewidencji budynków i gruntów.
 • – Mienie oznacza posiadanie własności oraz innych praw majątkowych. Mogą to być prawa rzeczowe jak też zobowiązaniowe.
 • – Nieruchomość stanowi odrębną i konkretną część powierzchni ziemskiej czyli grunty, ale oznacza także całe lub częściowe budynki, które są na trwałe związane z gruntem.
 • – Nieruchomość budynkowa to obiekt, który jest odrębną własnością od gruntu i powstał na gruncie Skarbu Państwa, ale także gmin i wzniesiony jest przez użytkownika wieczystego.
 • – Nieruchomość lokalowa oznacza lokal, który jest oddzielną własnością, a także posiada udziały we wspólnej nieruchomości. Posiada on wpis konstytutywny w księdze wieczystej.
 • – Nieruchomość gruntowa to odrębny fragment powierzchni ziemskiej, do którego wlicza się części składowe, ale nie zalicza się lokali czy budynków, które są oddzielną własnością. Lokale użytkowe lub mieszkalne, garaże wchodzące w skład budynku mogą być traktowane jako odrębna nieruchomość.
 • – Nieruchomość wspólna to te części budynków lub gruntów, a także różne urządzenia, które służą do użytku wspólnego.
 • – Obiekt budowlany jest to budynek razem z urządzeniami technicznymi i instalacjami, obiekt małej architektury, budowla, która stanowi całość techniczno-użytkową razem z urządzeniami i instalacjami.
 • – Obiekt małej architektury najczęściej jest to niezbyt duży obiekt taki jak na przykład posąg, piaskownica, śmietnik, kapliczka, figura przydrożna, huśtawka czy też wodotrysk. Do powstania takiego obiektu nie jest konieczne posiadanie pozwolenia na budowę. Obiekt służy rekreacji czy też przyczynia się do utrzymania porządku.

Geodeta Poznań – galeria

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Najczęściej zadawane pytania do poznańskiego geodety – FAQ

Cennik geodezyjny – średnie ceny za najbardziej popularne usługi geodezyjne.

Ceny usług geodezyjnych są zależne od charakteru wykonywanej pracy. Najbardziej popularne usługi takie jak podział nieruchomości możemy nabyć w cenie 2000 zł (na dwie działki). Podobnie jest z rozgraniczeniem nieruchomości 2000 zł za dwa punkty graniczne, a każdy kolejny w cenie 200 zł. Odszukanie punktu granicznego będzie kosztować nas 400 zł za pierwszy i 100 zł za każdy kolejny.

Na jakich etapach budowy domu będę potrzebował usług geodety?

Usługi geodezyjne mogą być potrzebne już na etapie zakupu działki pod budowę domu. Jednak w większości przypadków bezpośrednio z geodetą spotykamy się, aby omówić adaptację projektu domu. Geodeta ma za zadanie skomponować plan zagospodarowania terenu działki, co będzie poprzedzone odpowiednimi pomiarami.

Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą na spotkanie z geodetą uprawnionym?

Przed spotkaniem z geodetą powinniśmy znać takie szczegóły jak numer działki, na której będą wykonywane pomiary oraz udowodnić własność działki. Ponadto ważne jest również pozwolenie na budowę, bez którego geodeta nie będzie mógł wykonywać swoich prac.

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja powykonawcza to czynności, które wykonuje geodeta takie jak: pomiary, obliczenia, rysunki, na podstawie których powstają różnego rodzaju dokumenty i bazy danych. Z takich dokumentów możemy odczytać usytuowanie danego obiektu w przestrzeni.

Chcę dokonać odbioru budynku. Czy potrzebny mi geodeta?

Zakończenie budowy wymarzonego domu to zapewne piękna chwila w życiu człowieka. Aby jednak odebrać budynek trzeba zgłosić zakończenie budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Geodeta musi wykonać ostatnich pomiarów powykonawczych i pozytywnie ocenić kontrolę budynku.

Czym dokładnie zajmuje się geodeta?

Geodeci wykonują pomiary w celu określenia granic gruntów i nieruchomości, sporządzają mapy i działki pomiarowe. Do głównych zadań i obowiązków geodety należą: pomiar odległości, kierunków i kątów w celu określenia, zlokalizowania i zdefiniowania granic oraz utrzymania katastru, korzystanie z GPS, tachimetrów zrobotyzowanych (teodolity), skanerów lotniczych i naziemnych oraz oprogramowania komputerowego.

Kto nadaje uprawnienia geodezyjne?

Geodeci szacują granice nieruchomości dla projektów budowlanych. Dostarczają również przydatnych danych do tworzenia map, eksploracji i celów prawnych. Uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii uprawniające do wykonywania tego zawodu nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby ubiegającej się o to stanowisko. W dokumentach prawnych mówi się o “osobie zainteresowanej”.

Czym jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Geodezyjna obsługa inwestycji to całe spektrum zadań i usług związanych z konkretną inwestycją. Chodzi między innymi o tworzenie map do celów projektowych, wytyczenie projektu w terenie czy też ogólnie o kompleksowe pełnienie nadzoru geodezyjnego w czasie trwania inwestycji. Wchodzą w to również inne obowiązki jak bieżąca obsługa geodezyjna w czasie trwania budowy i wiele innych.

Co znajduje się na szkicu dokumentacyjnym?

Szkic dokumentacyjny to dokument, który powstaje w wyniku geodezyjnego opracowania projektu. Znajdują się w nim dane szczególnego rodzaju – od rysunku istniejących w terenie obiektów wraz z ich opisami, przez rysunek podziemnego uzbrojenia – również z opisem. Znaleźć w tym dokumencie można również wszelkie dane dotyczące położenia osnowy geodezyjnej. Są też informacje na temat innych punktów oparcia, jak również rysunek obiektów projektowanych.

Jakie są etapy sporządzania szkicu budowlanego?

Sporządzanie szkicu budowlanego powinno być podzielone na poszczególne etapy sporządzania, dzięki czemu taki dokument staje się profesjonalny i kompletny. Musi zawierać w pełni opisane elementy kontrolne, jak również elementy tyczenia (tak zwane miary). Ważne do zaznaczenia jest to, że mogą być naniesione na szkicu sytuacyjnym, w którym nie stosuje się konkretnej ustalonej skali.